Să onorăm tradiţia şi să reconstruim excelenţa Școlii Româneşti de Psihologie.

HomeMembri

Membrii și organizarea APR

Asociația Psihologilor din România (APR) se compune din membri plini, membri asociați și membri de onoare. Membrii plini trebuie să dețină o diplomă de studii academice în psihologie. Membrii asociaţi sunt studenţi în psihologie sau studenţi şi profesionişti în domenii conexe psihologiei.

Dobândirea calității de membru plin și membru asociat se face prin îndeplinirea următoarelor condiții:

 1. Depunerea documentației de înscriere in conformitate cu regulamentul de înscriere, elaborat de Consiliul director;
 2. Aprobarea în Consiliul director;
 3. Plata cotizației pe anul în curs.

Dobândirea calității de membru de onoare se face prin hotărârea Consiliului director, ca o recunoaștere a meritelor excepționale în plan ştiinţific şi/sau profesional, afirmate pe plan național și internațional, precum și a contribuției deosebite aduse la atingerea obiectivelor APR. Recunoscând contribuţia lor majoră la dezvoltarea APR, următorii colegi au devenit membri de onoare ai APR:

 • Prof. univ. dr. Mihai Golu (preşedinte APR-1990-1999)
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Iosif (membru în Comitetul director şi Preşedintele Secţiei/Comisiei/Diviziei de Psihologia Muncii Industriale din APR-1979-1990)
 • Prof. univ. dr. Ilie Puiu Vasilescu (Secretarul general al APR-1990-1999 şi membru în Comitetul director şi Preşedintele Secţiei/Comisiei/Diviziei de Metodologie a Cercetării şi Testare Psihologică din APR-1984-1990)

APR este organizată şi pe secţii/divizii:

 • Secțiunile asociației se organizează la inițiativa membrilor și cu aprobarea Consiliului director, atunci când exprimă un interes real care garantează o activitate susținută și utilă pentru membrii săi.
 • Secțiunile se organizează pentru a acoperi domenii majore ale intereselor profesionale și științifice, pe criterii exclusive de specializare.
 • Aprobarea înființării unei secțiuni se va întemeia pe baza solicitării unui procent minim de 1% dintre membrii asociației, cu evitarea paralelismului și a suprapunerii cu secțiuni deja existente.
 • O secțiune se poate înființa și pe baza unei organizații sau asociații deja existente, afiliate la APR, situație în care își poate păstra numele inițial, cu designația „Secțiune a APR”.
 • Dizolvarea secțiunii se poate face prin autodizolvare sau prin hotărârea Consiliului director, atunci când se constată absența unei activități semnificative pe durata a doi ani consecutiv sau dacă, prin activitatea sa, contravine statutului APR.
 • Secțiunile își vor elabora propriul statut de organizare și funcționare, fără a contraveni statutului APR. Pot face obiectul de reglementare prin statutul propriu numai aspectele care nu sunt reglementate de către statutul APR. Statutul secțiunilor și modificările acestuia vor fi aprobate de Consiliul director.
 • Secțiunea va fi condusă de un președinte și un secretar; se pot prevedea și alte funcții, în raport cu cerințele proprii de organizare.
 • Președintele secțiunii va prezenta un raport anual de activitate în Consiliul director.
 • Secțiunea poate solicita fonduri din bugetul APR pentru activitățile incluse în programul propriu, cu aprobarea Consiliului director al APR. Orice alte fonduri procurate de către secțiune, în conformitate cu statutul APR, vor fi puse integral la dispoziția secțiunii, prin intermediul bugetului APR, daca destinația acestor fonduri nu contravine obiectivelor APR.
 • Președintele secțiunii are dreptul de a participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot.